Apec 2022 - APECprompt Thaiprompt

โครงการกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้กิจกรรม “ไทยพร้อม”

หลักการและเหตุผล

ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมความร่วมมือผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Economics Cooperation: APEC) หรือเอเปค ในปีพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.. 2565 กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 

ซึ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 นี้ มีพลวัตและความท้าทายแตกต่างจากเมื่อครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพฯ ในปี 2546 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่เอเปค กำลังปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน  

โดยมีแนวคิดหลัก APEC 2022  “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุลเพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติมโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้การจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในรูปแบบทางกายภาพ (physical meeting) ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่า ไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดได้ โดยยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน นอกจากจะส่งเสริมสถานะและเกียรติภูมิของไทยในประชาคมระหว่างประเทศแล้ว ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้นำเสนอแนวคิดและนโยบายที่ส่งเสริมความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้มีความทันสมัย เป็นสากลและเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน เป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยวเป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้า

ในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 นี้ กรมประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชน เพื่อให้ตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์และมีส่วนรวมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ตลอดจนให้ประชาชนทราบถึงหลักคิดในการขับเคลื่อนและพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้น

ในช่วงเวลาก่อนและจนไปถึงวันกำหนดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน .. 2565 ภายใต้แนวคิดไทยพร้อมเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของเยาวชน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับรู้ ภูมิใจ และพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในครั้งนี้ จึงริเริ่ม กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้กิจกรรม ไทยพร้อม แก่กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทย ในครั้งนี้ (APEC 2022)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทย ในปี 2565 (APEC 2022)
 2. เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมประชาชนชาวไทย ให้เกิดความภูมิใจ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในมิติของ Soft Power และมิติของ Innovation 
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพประชุม APEC 2022
  ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ตลอดจนความเชื่อมั่นต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิด-19
 4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป  แสดงศักยภาพในการถ่ายเรื่องราวไทยพร้อม

หัวข้อการประกวด

การสร้างคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อไทยพร้อม

ไทยพร้อมสำหรับคุณแล้วคืออะไร? ”

กรมประชาสัมพันธ์ ริเริ่ม กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้กิจกรรม ไทยพร้อม เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีสำหรับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในมิติของ Soft Power และมิติของ Innovation ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 โดยต้องมุ่งคำนึงถึงความสมดุลและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุลเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสของประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้โมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจมาเล่าเรื่องราวผ่านคลิปวีดีโอนำ เสนอ เช่น คลิปวีดีโอหนังสั้น, คลิปวีดีโอเชิงสารคดี, คลิปวีดีโอโฆษณาด้านการท่องเที่ยว, คลิปมิวสิควีดีโอ  ฯลฯ ซึ่งเน้นการตัดสินการถ่ายทอดให้เกิดผลกระทบเชิงบวก สำหรับคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้หัวข้อไทยพร้อม 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเยาวชนอายุ 15-25 ปี ทีมละไม่เกิน 5 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • ประชาชนทั่วไป ทีมละไม่เกิน 5 คน เยาวชน อายุ 15-25 ปี

รูปแบบกิจกรรม

“กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ ไทยพร้อม”

• ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยวางแผนจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ ไทยพร้อม” แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอด ให้เห็นถึงศักยภาพในแง่มุมต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนชาวไทย และนานาชาติ (1 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565)

• ร่วมฟังกิจกรรม Work Shop  (ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผ่านการคัดเลือก เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการผลิตคลิปวิดีโอ อาทิ การสร้างความเชื่อมั่นต่อการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว, เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ), ความสำคัญในแง่มุมต่างๆ สำหรับการเตรียมตัว ปรับตัวเพื่อประโยชน์ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565)

• นำผลงาน โดยจัดทำ เป็นคลิปวีดีโอนำเสนอ ทีมละไม่เกิน 5 นาที 

• ส่งผลงานคลิปวิดีโอมายัง กรมประชาสัมพันธ์ ตามรายละเอียด ช่องทางเว็บไซต์ https://apec2022.prd.go.th/ (ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565)

• ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น 50 ทีม จากเกณฑ์การตัดสินสัดส่วน 90 คะแนนและสัดส่วน 10 คะแนนจากยอด view และยอด Like ช่องทาง Youtube ของโครงการ  (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

• ประกาศผู้เข้ารอบ 14 ทีม ร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัล โดยเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวคิดจากคลิปวิดีโอรณรงค์ พร้อมรับการชี้แจงเกณฑ์การตัดสินจากการโหวตคะแนนจากยอด Like ช่องทาง Youtube ของโครงการ และการตัดสินจากเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

• ประกาศผลงานและมอบรางวัลชนะเลิศ 14 ผลงาน (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

หลักเกณฑ์

 1. เนื้อหาคลิปวีดิโอต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาทีรวมไตเติ้ล(ถ้ามี)
 2. ขอบเขตของแนวคิดเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อไทยพร้อมโดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน
 3. ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง ** โดยต้องมีชื่อ และโลโก้ของ “APEC พร้อม ไทยพร้อมและ “APEC2022” ในท้ายคลิปวีดีโอ **
 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องคิดชื่อคลิปและแนวคิดในการผลิตคลิปที่ง่ายต่อการจดจำ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งประเด็นทางการเมือง และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียงคลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
 6. คลิปวีดีโอ ที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอ รวมท้ังไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ทำคลิปวีดีโอ ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ไม่แสวงกำไรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์คลิปวีดีโอ ให้ผู้ทำเพิ่มเติม
 7. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำ กว่า 720 p (1280 x 720) อัตราส่วน 16:9 ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, mov, flv
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการ สมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 75,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลคลิปที่มียอดวิวสูงที่สุด ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

กรรมการการตัดสินผลงาน

 1. คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนต์
  หนึ่งในทีมผู้กำกับแฟนฉัน ทั้งหก ผลงานกำกับภาพยนต์ น้อง.พี่.ที่รัก 2561 เก๋า เก๋า 2549 ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้) 2553, หวานขม บิทเทอร์สวีท บอย ป๊อด เดอะ ชอต ฟิล์ม 2552, ฯลฯ
 2. คุณสาลินี เขมจรัส ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควีดีโอ
  ผู้กำกับสาวฝีมือดีที่มีผลงานคุณภาพมากว่า 20 ปี งานโฆษณาและมิวสิควิดีโอมากมาย เช่น ยาพิษ, คราม, ชีวิตยังคงสวยงาม, เรือเล็กควรออกจากฝั่ง, ไม่ แก่ตาย – bodyslam, ฝุ่น – Big Ass, พร้อม, ลึกลึก – scrubb, Cry Cry Cry – ปาล์มมี่, คำบางคำ – sqweez animal , อาจจะสายเกินไป – ณฐพล ศรีจอมขวัญ, พูดมาเลย – อัสนี โชติกุล, แผลเป็น – B5, ฯลฯ
 3. คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนต์ , ดีเจ
  ผลงานกำกับภาพยนตร์ Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน 2562, พรจากฟ้า ตอน ยามเย็น 2559 เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ 2558, ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ 2554และภาพยนตร์โฆษณาเลย์ รสนี้ที่ภูมิใจ ความทรงจำแสนประทับใจของ ณเดชน์ และ ญาญ่า 2554
 4. คุณชานนท์ ยอดหงษ์ อาร์ตไดเรคเตอร์, อาร์ตดีไซน์เนอร์
  ผู้ร่วมงานกับศิลปินร็อกอย่าง Bodyslam, Big Ass, Paradox, Ebola, Sweet Mullet, ป้าง นครินทร์, Bomb At Track และอีกศิลปินอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Dogkillmen โดยได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างมากในวงการของอาร์ตดีไซเนอร์รุ่นใหม่
 5. กรรมการตัดสินผลงานผู้แทน จากกรมประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก 50 ทีม (100 คะแนน) พิจารณาจาก

 1. คลิปวีดิโอเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 20 คะแนน
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 3. เทคนิคการเล่าเรื่อง /ถ่ายทำ /คุณภาพการผลิต 10 คะแนน
 4. เกิดประโยชน์และมีความยั่งยืน 20 คะแนน
 5. สามารถตามรอยเรื่องราวได้จริง 20 คะแนน
 6. Like 1 like = 5 คะแนนสะสม
 7. ยอดการชม 1 view  = 1 คะแนนสะสม

รอบตัดสินผลงาน 14 ทีมรางวัลการประกวด พิจารณาจาก

 1. คลิปวิดีโอถ่ายทอด “ไทยพร้อม” ในการเป็นเจ้าภาพ APEC  30 คะแนน
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 3. รูปแบบเทคนิคการเล่าเรื่องการถ่ายทำ/คุณภาพการผลิต 20 คะแนน
 4. เนื้อหาเกิดประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจ 20 คะแนน
 5. เนื้อหาสามารถตามรอยเรื่องราวได้จริง 10 คะแนน
 6. รางวัลขวัญใจมหาชน คะแนนสะสมเฉลี่ยผลงานยอดสูงสุด จากยอด view และยอด Like ช่องทาง Youtube ของโครงการ
  Like 1 like = 5 คะแนน
  ยอดการชม 1 view = 1 คะแนน

ผู้ประสานงานการประกวด :

 • คุณแคทรียา มหาวงศ์ตา
  โทร. 092-802-4695
 • คุณน้ำฝน บุญสม
  โทร. 065-651-4264