Apec 2022 - APECprompt Thaiprompt

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายให้ความยินยอม

นื่องด้วย โครงการกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้กิจกรรมไทยพร้อม” (“โครงการ”) ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพสิทธิความ เป็นส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นคู่ค้า/ผู้รับจ้างเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ..2562 โครงการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอม จากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยโครงการจะเก็บรวบรวมใช้เผยแพร่ประมวลผลโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างโครงการ กับ ท่านตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อการพิสูจน์ตัวตน และติดต่อประสานงาน 
  2. เพื่อการรับเงินรางวัลในการประกวด
  3. เพื่อดำเนินการเปิดเผยชื่อ พร้อมประวัติ และคุณสมบัติ ที่ได้แนบมาในการเข้าร่วมโครงการ
  4. เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายจากโครงการ เช่นโครงการตรวจสอบทางลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียงคลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน 
  5. เพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆของรัฐ 

โครงการจะเก็บรวบรวมใช้การเผยแพร่ และประมวลผลทางลิขสิทธิ์ของข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังกล่าว ข้างต้นไว้ตลอดระยะเวลาที่โครงการ และท่านยังคงดำเนินความสัมพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการและเมื่อสินสุดสัญญาระหว่างโครงการ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยแจ้งความประสงค์ให้โครงการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เมื่อท่านถอนความยินยอม ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เฉพาะข้อ 3 และข้อ 4 เท่านั้น และท่านสามารถดูรายละเอียด นโยบาย และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โครงการได้ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ apec2022.prd.go.th