Apec 2022 - APECprompt Thaiprompt

ข่าวสารและบทความ

บทความ

APEC Senior Officials conclude matters under OPEN. CONNECT. BALANCE....

Essential to APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2022, hosted by Thailand at Queen Sirikit Convention Center in Bangkok, were the Concluding Senior Officials’ Meetings
บทความ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย (APEC Concluding Senior Officials’ Meeting: CSOM) ในช่วงที่ 3 ต่อเนื่องจากการประชุมในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการหารือกันในประเด็น “การสร้างสมดุลในทุกด้าน” ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุม คือ เจ้าหน้าที่อาวุโสรับทราบสถานะล่าสุดของร่างเอกสารเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
บทความ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย (APEC Concluding Senior Officials’ Meeting: CSOM) ถือเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสานต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคทั้ง 4 ครั้ง ที่ได้จัดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ในเดือนธันวาคม 2564, เดือนกุมภาพันธ์ 2565, เดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2565
บทความ
การประมงเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน และมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้อุณหภูมิในทะเลและมหาสมุทรสูงขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และค่าเป็นกรดเป็นด่างของน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำประมง รวมถึงการขาดแคลนอาหารได้ในอนาคต ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรให้มีความยั่งยืน จึงเป็นวาระที่ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนวาระดังกล่าวในหลายด้าน เช่น การรณรงค์ให้ใช้เรือและเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดทำแผนงานส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้าน การรณรงค์งดเว้นการจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่และสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็ก
บทความ
ในปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society)” หมายถึง การที่สังคมมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรวัยทำงานลดลง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในวัยทำงาน ปัญหาผู้สูงอายุวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลง
บทความ
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มีนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำหนด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว และตอบสนองต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนไปได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นสูงที่เน้นใช้เทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)” ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมใหม่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ