Apec 2022 - APECprompt Thaiprompt

เกี่ยวกับ Apecพร้อมไทยพร้อม

logo-1000x1000

เกี่ยวกับโครงการ “APEC พร้อม ไทยพร้อม”

ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมความร่วมมือผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Economics Cooperation: APEC) หรือเอเปค ในปีพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจดยการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.. 2565 กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ 

ซึ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 นี้ มีพลวัตและความท้าทายแตกต่างจากเมื่อครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพฯ ในปี 2546 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่เอเปค กำลังปรับตัวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน

แนวคิดหลัก APEC 2022

Open. Connect. Balance.

เปิดกว้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติมโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ด้วย

แนวคิดโลโก้ APEC 2022

ชะลอมซึ่งเป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายและการให้ของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม 21 ช่อง สื่อถึง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคชะลอมสื่อหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปีของไทย ได้แก่ Open – ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง Connect – ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง และ Balance – ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับ
BCG สีเส้นตอก 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึงการเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึงการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียวสื่อถึงความสมดุล

โดยเจ้าของผลงานตราสัญลักษณ์ (คุณชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง) ได้บอกเล่าถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสอดแทรกความเป็นไทยให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย